Doelstelling

Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud en de herkenbaarheid van al dan niet buiten de oorspronkelijke functie gestelde militair-historische verdedigingswerken en andere voor verdedigingsdoeleinden gemaakte of gebruikte werken, inclusief daarbij behorende infrastructuur, gebouwde en ongebouwde objecten en hun context (o.a. stellingen, linies, terreinen en bouwwerken) in Nederland of daarbuiten, in het laatste geval mits met een Nederlands verleden. Daarmee wil de stichting een bijdrage leveren aan het behoud van het militair-cultureel erfgoed en aan het begrip voor historie, kunst en natuur.(artikel 2 van de statuten)

Zwartendijksterschans - Stichting Menno van Coehoorn

Zwartendijksterschans

 

De stichting

 • ijvert voor een wettelijke bescherming van de nog aanwezige oude verdedigingswerken
 • streeft naar een verantwoord beheer en een passend gebruik van deze verdedigingswerken
 • tracht het reeds aanwezige maatschappelijk en politiek draagvlak hiervoor verder te vergroten.

Fort Rijnauwen, reduit

 • geeft voorlichting over de militair-historische en andere waarden van de oude verdedigingswerken
 • onderhoudt relaties op (inter)nationaal, provinciaal, gemeentelijk en lokaal niveau met overheidsinstanties en particuliere organisaties
 • adviseert derden bij plannen en activiteiten die invloed hebben op het voortbestaan van voormalige verdedigings-werken
 • verricht onderzoek en legt de resultaten vast in studies, onderzoeksrapporten en dergelijke die, voor zover deze niet worden gepubliceerd, toegankelijk zijn voor belangstellenden. Tevens stimuleert de stichting onderzoek, studies en publicaties op vestingbouwkundig gebied door andere personen en organisaties.
 • verzorgt publicaties, waaronder de Atlas van Historische verdedigingswerken in Nederland
 • stimuleert het oprichten van regionale of lokale beheersstichtingen; desgewenst adviseert en participeert zij daarin.

Begunstigers en donateurs van de Stichting

 • ontvangen het kwartaalbericht Saillant
 • kunnen deelnemen aan excursies
 • staat een documentatiecentrum ter beschikking
 • kunnen publicaties aanschaffen (vaak tegen gereduceerde prijs), die gratis worden thuisbezorgd.