Colofon

Copyright © Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht 2011 – 2024

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van afdruk, druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Overname van de begripsomschrijvingen (zie Terminologie) is toegestaan mits bronvermelding plaatsvindt.

Voor zover de rechten niet bij de stichting berusten, zijn de afbeeldingen voorzien van bronvermelding. Mochten personen of instanties van mening zijn dat rechten zijn geschonden, worden zij verzocht zich tot de stichting te wenden.

Samenstellers

Deze website is in opdracht van de Stichting Menno van Coehoorn ontworpen en samengesteld door Always Ahead, Vorden. De teksten en afbeeldingen zijn ingebracht door de stichting. De afbeelding in de kop van de homepage betreft het Fort Nieuwe Steeg (foto: Bureau SLA).