ringwalburg

Zoeken in terminologie

vroegmiddeleeuws cirkelvormig verdedigingswerk veelal van aarde (grond); ook wel ringwalburcht of ringwalfort

ringwalburg
ringwalburg