circumvallatielinie

Zoeken in terminologie

circumvallatielinie

door de belegeraar van een vesting rondom zijn belegeringswerken en kampementen aangelegde kring van loopgraven, schansen, batterijen en grachten, met het doel de bevoorrading en pogingen tot ontzet van de belegerde vesting tegen te gaan; zie ook contravallatielinie

contravallatielinie
circumvallatielinie (a) en contravallatielinie (b) rond een belegerde vesting