torpedo

Zoeken in terminologie

torpedo

vroegere benaming voor een verankerde drijvende mijn, zoals gebruikt voor versperring van zeearmen en riviermondingen; niet te verwarren met het latere, van een aandrijving voorziene maritieme wapen