zinkschip

Zoeken in terminologie

vaartuig, gevuld met ballast, bestemd om te worden afgezonken als hindernis, dam of stuw; zie ook schependam